پیدا

ابهام ت

درخواست حذف اطلاعات

امروز یک ایرانی درباره ی یک ترانس س وئل دیدم. دختری به نام آدینه که پدرش سعی می کند او را به زور به عقد پسر اش در بیاورد. در حالیکه آدینه از همه می خواهد ادی صدایش کنند و تمام فکر و ذکرش این است که خودش را به یک کشور خارجی برساند تا بتواند اش را به مردانه تبدیل کند. از قرار در ایران بین سه تا پنج هزار ترانس س وئل وجود دارد. چقدر باید سخت باشد که مرد باشی و ظاهرت مردانه باشد درحالیکه در ذهنت احساس کنی زن هستی و ربطی به مردها نداری. سال ها پیش پسری را می شناختم که اسمش مهران بود اما از همه می خواست مژگان صدایش کنند. هر وفت به دیدن نوه ی ی مادرم که دوست صمیمی ام بود می رفتم مهران که همسایه شان بود می خواست با ما بنشیند و حرف های دخترانه بزند. راستش این مهران آنقدر دختر بود که ما هم یادمان می رفت که مژگان در واقع مهران است و با او از هر دری گپ می زدیم و می خندیدیم. مهران روسری سرش می کرد با عشوه و ناز حرف می زد. یادش به خیر. الان کجاست؟ کجایی مژگان؟