پیدا

جای امن در این جهان

درخواست حذف اطلاعات

خیابان شلوغ است. سوی دیگر خیابان، درست مقابل خانه، از کلیسای روسی خبری نیست. به جایش عمارت های بسیاری ساخته اند، انباشته از مردم. اینگونه است که تنها بودن در یک اتاق، در یک آپارتمان نشانه ی خوشبختی ست. در این خانه همه چیز نشان از صلح دارد. ، آشپزخانه، نشیمن و سه اتاق دیگر، به هیچ مکان دیگری نمی ماند. قیل و قال، این بی شرمی، این نامشروع و نامتجانس تن ها، افکار و امیال کنترل نشده و گنگ در جای جای این دنیا که روابط گناه آلود شکل می گیرد. هر مبل حافظه ای از پیشامدی ناخواسته و ناگهانی در خود دارد با ک نی نامشروع که نطفه شان در تاریکی بسته می شود. فرانتس کافکا, نامه های کافکا به ملینا، صفحه ی 93